REGULAMIN SKLEPU

 1. Regulamin sklepu internetowego liniaszycia.pl

  1. Informacje ogólne
  Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.liniaszycia.pl prowadzony jest przez Mirosława Piłata prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Piłat „Linia Szycia” z siedzibą w Poznaniu (60-715) przy ulicy Kolejowej 1 lok. 3, NIP: 779 107 03 30, REGON: 630231246, e-mail: sklep@liniaszycia.pl, tel.: 61 271 40 29, (61) 66 14 225.

  2. Słownik pojęć
  a) Sprzedawca – Mirosław Piłat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Piłat „Linia Szycia” z siedzibą w Poznaniu,
  b) Klient – osoba korzystająca ze sklepu internetowego liniaszycia.pl,
  c) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.liniaszycia.pl,
  d) Towar – przedmiot zamówienia wskazany przez Klienta,
  e) Punkt Serwisowy – Mirosław Piłat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Piłat „Linia Szycia” z siedzibą w Poznaniu.

  3. Ochrona danych osobowych
  Dane osobowe przekazywane przez kupujących sklepu liniaszycia.pl są przetwarzane przez Mirosława Piłata prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Piłat „Linia Szycia” z siedzibą w Poznaniu. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy w należyty sposób. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz informowania o aktualnej ofercie sklepu. 

  4. Warunki sprzedaży
  1. Zakup towaru następuje poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po założeniu osobistego konta na stronie internetowej sklepu. Klient przy zakładaniu konta powinien podać rzetelne, zgodne z prawdą dane służące realizacji zamówienia. Złożenie danych niepoprawnych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia. Podając dane Klient oświadcza, iż są one zgodne z prawdą. Klient zakładając konto wyraża zgodę na komunikację za pomocą poczty e-mail na adres podany przy zakładaniu konta oraz wysyłkę towaru i dokumentacji związanej z zakupem na adres wskazany przy rejestracji konta.
  2. Przy założeniu konta na stronie internetowej sklepu Klient oświadcza, iż akceptuje przedmiotowy Regulamin.
  3. Przed kupnem towaru Klient powinien drogą mailową lub telefoniczną upewnić się co do dostępności danego Towaru.
  4. Towar będący na stanie wysyłany jest zgodnie z ustaleniami zawartymi przez Sprzedawcę z Klientem.
  5. Towar, którego nie ma na stanie magazynowym Sprzedawcy, wysyłany jest do Klienta na podstawie indywidualnych ustaleń.
  6. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po jednoznacznym określeniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
  7. Zmian w złożonym zamówieniu można dokonywać do momentu przygotowania towaru do wysyłki. Zmiana lub anulowanie zamówienia w późniejszym czasie jest niemożliwe.
  8. Wszelkie informacje na temat towaru, w tym podanej ceny, danych technicznych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
  9. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.
  10. Za moment przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę uważa się chwilę przesłania przez Sprzedawcę informacji, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji lub wysłane do Klienta.
  11. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  12. Klienta wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Sprzedawcy.
  13. Wygląd towaru może różnić się nieznacznie od towaru prezentowanego na zdjęciach.
  14. Sprzedawca nie gwarantuje, iż zawarte w sklepie dane techniczne towaru nie będą odbiegać od danych rzeczywistych. Sprzedawca dochowa należytej staranności przy podawaniu danych technicznych towaru. 

  5. Cena
  1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN).
  2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. Przy każdym towarze podana jest cena brutto (zawierająca podatek VAT).

  6. Rabaty i promocje
  1. Sprzedawca może przyznać Klientowi rabat. Produkty znajdujące się w Sklepie mogą być wystawione po cenie promocyjnej. Rabaty i promocje nie sumują się.
  2. Rabat sklepowy 5% może być przyznany wyłącznie na urządzenia elektroniczne. Nie dotyczy to akcesoriów dodatkowych, oprzyrządowania, części zamiennych itp.

  7. Rękojmia i gwarancja
  1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
  2. Sprzedawany towar może być objęty gwarancją producenta towaru.
  3. Rękojmia przy sprzedaży, gdzie drugą stroną umowy sprzedaży jest podmiot inny niż konsument zostaje wyłączona w całości.
  4. Konsument korzystający z uprawnień w ramach rękojmi za wady towaru może zgłosić wady towaru w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail sprzedawcy lub telefonicznie.
  5. Zgłaszana wada zostanie zweryfikowania przez Sprzedawcę celem ustalenia, czy powstała z winy Klienta.
  6. Sprzedawcy rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta wraz z towarem.
  7. W celu przeprowadzania procedury reklamacyjnej Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy towar wraz z wszystkimi dodatkami takimi jak kable, instrukcje obsługi, dokumentacja, sterowniki itp.
  8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
  9. W przypadku zgłoszenia niezasadnej reklamacji Sprzedawca może domagać się zwrotu kosztów wysyłki towaru.
  10. Szczegółowe warunki rękojmi określają przepisy Kodeksu cywilnego.

  8. Warunki gwarancji udzielonej przez producenta towaru na maszyny przemysłowe do szycia
  1. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie faktury lub paragonu wystawionego przez Sprzedawcę.
  2. Gwarancja jest udzielona na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Gwarancją jest objęta głowica maszyny wraz z zespołem napędowym. Gwarancją nie są objęte części maszyny zużywające się w sposób naturalny w trakcie eksploatacji takie jak chwytacze, płytki ściegowe, transportery, stopki, płytki, wałki, sprężynki, okładziny sprzęgieł, szpulki, elementy grzejne, grzałki, cewki, żarówki oraz noże tnące i do obcinania nici. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych, przeciążeniowych, niewłaściwej eksploatacji, sprzecznej z instrukcją obsługi i przeznaczeniem maszyny. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia części i usunięcia wad uniemożliwiających pracę maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem technologicznym w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki lub dostarczenia maszyny do punktu serwisowego. Termin ten może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od gwaranta.
  4. Okres naprawy może być przedłużony o czas sprowadzenia importowanej części, która wymaga wymiany, a nie ma jej na magazynie w Polsce.
  5. Maszyna musi być właściwie konserwowana oraz muszą być stosowane właściwe podzespoły i nici do szycia materiałów, folia ochronna według przeznaczenia maszyny.
  6. Nie podlegają gwarancji regulacje maszyny związane ze zmianą  nici i używanych materiałów (folie itp.). 
  7. Wykluczone są żądania imiennych odszkodowań za ewentualne okaleczenia osób i pozostałych pośrednich strat.
  8. Koszty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego i jego odbioru obciążają Klienta. 

  9. Warunki gwarancji udzielonej przez producenta towaru na maszyny pakujące
  1. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie faktury lub paragonu wystawionego przez Sprzedawcę.
  2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Ujawnione w tym okresie wady będą  usuwane bezpłatnie, w terminach nie dłuższych niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego.
  4. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w Punkcie Serwisowym. 
  5. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt Serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, wymiana części grzewczych, itp. 
  6. Gwarancją nie są objęte  sznury przyłączeniowe, sieciowe, wtyczki, gniazda, szczotki, bezpieczniki, taśmy teflonowe (wew./zewn.), taśmy grzewcze, końcówki grzewcze, taśmy napędowe, izolatory, itp.
  7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. środków eksploatacyjnych, wyładowania atmosferycznego, używania niezgodnych z instrukcja obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez wilgoć, korozje lub ciała obce, które dostały się do wnętrza urządzenia np. pył itp., uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie, okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, w  szczególności niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, transportu lub instalacji z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (np. używanie nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów),  celowe uszkodzenie sprzętu, czynności konserwacyjne (np. czyszczenie grzałki itp.), wymiana części posiadających określoną żywotność (np.: bezpieczniki, teflon, paski grzewcze, itp.).
  8. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wyłącznie w przypadku gdy punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usuniecie wady jest niemożliwe lub w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania istotnych napraw więcej niż trzykrotnie.
  9. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważniony jest serwis Sprzedawcy.
  10. Reklamowany sprzęt dostarczany jest do Punktu Serwisowego i odbierany po naprawie przez nabywcę.
  11. Sprzęt dostarczany do Punktu Serwisowego powinien być czysty. Serwisant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt nabywcy sprzętu.
  12. Uprawnienia z tytuł u udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu faktury sprzedaży lub paragonu.
  13. W przypadku konieczności sprawdzenia specjalistycznych części zamiennych w celu naprawy  sprzętu, okres naprawy może ulec przedłużeniu o dalszy okres.
  14. Odpłatne naprawy serwisowe są objęte 30 dniową gwarancją.
  15. Koszty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego i jego odbioru obciążają Klienta.

  10. Dostawa
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki z przyczyn dotyczących przewoźnika.
  2. Przed odbiorem przesyłki Klient zobowiązany jest do zbadania stanu przesyłki, tak stanu zewnętrznego opakowania, jak i stanu zawartości (towaru).
  3. Wszelkie uszkodzenia powinny zostać wskazane w protokole szkody sporządzonym przez Klienta i przewoźnika.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu.
  5. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać do przewoźnika.
  6. Dostawa następuję za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 

  11. Płatność
  1. Płatność następuje według dostępnych opcji płatności figurujących przy danym zamówieniu.
  2. Wśród form płatności należy wskazać przedpłatę, płatność przy odbiorze i płatność z opóźnionym terminem zapłaty.
  3. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne szczególe sposoby zapłaty.
  4. Przy każdym zamówieniu każdorazowo jest określany przyjęty sposób płatności.

  12. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy.
  2. Szczegółowy tryb odstąpienia od umowy określa załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
  3. Towar należy zwrócić w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. 

  13. Pliki cookies
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu  Linia Szycia Mirosław Piłat z siedzibą pod adresem ul. Kolejowa 1/3 60-715 Poznań
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  12. Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie ze sklepu internetowego liniaszycia.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 1) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli 4) dla faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
  2. Sprzedawca nie zapewnia możliwości odstąpienia od umowy drogą elektroniczną.
  3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.liniaszycia.pl.
  4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, na tle zawartej umowy sprzedaży, sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy. 

  ZAŁĄCZNIKI
  ZAŁĄCZNIK Nr  1
  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Prawo odstąpienia od umowy.
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Mirosław Piłat „Linia Szycia”, ul. Kolejowej 1 lok. 3, 60-715 Poznań, e-mail: sklep@liniaszycia.pl, tel.: 61 271 40 29, (61) 66 14 225) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem
  płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  ZAŁĄCZNIK Nr  2
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  – Adresat: Mirosław Piłat „Linia Szycia”, ul. Kolejowej 1 lok. 3, 60-715 Poznań, e-mail: sklep@liniaszycia.pl,
  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  umowy dostawy następujących rzeczy
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.